Fråga experten

Har du frågor eller funderingar gällande hjälpmedel som finns i webshopen eller är det något som du letar efter och inte hittar. Maila oss gärna så ska vi hjälpa dig, vi har personer i vår expertpanel som jobbat inom branschen i många år och som kan hjälpa till att finna svar på dina frågor.

Maila din fråga till: info@hjalpmedel.se

 © 2012-2018 Hjälpmedelsteknik Sverige AB